Beperkte Garantie

WIE VALT ONDER DE DEKKING?

Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke eindgebruiker. U hebt het origineel of een kopie van de aankoopbon van de originele erkende PopSockets-verkoper nodig om garantieservice te krijgen, tenzij de wetgeving dit verbiedt. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op producten die zijn gekocht via online veilingsites. Producten van PopSockets mogen uitsluitend worden verkocht door erkende verkopers die de beleidsregels, procedures en kwaliteitsnormen van PopSockets moeten naleven. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS EEN AANVULLING OP EVENTUELE ANDERE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE OORSPRONKELIJKE EINDKOPER.  Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die per staat verschillen.

 

WAT VALT ONDER DE GARANTIE EN WAT IS DE GARANTIEPERIODE?

PopSockets LLC ("PopSockets"), 1426 Pearl Street, Suite 400, Boulder, CO 80302, USA (e-mailadres: cs@popsockets.com) garandeert dat dit product (het "Product") bij normaal gebruik vrij is van fabricage- en materiaalfouten gedurende de levensduur van het product, door PopSockets op drie jaar gesteld.

 

WAT VALT NIET ONDER DE GARANTIE?

Normale gebruiksslijtage; schade door onjuist, onzorgvuldig of verkeerd gebruik, ongeval of misbruik; schade door oneigenlijk gebruik, onjuiste of onbevoegde reparatie of onderhoud; schade aan een product waaraan wijzigingen zijn aangebracht; en schade aan andere producten dan het product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade aan apparaten die worden gebruikt in combinatie met het product. 

 

EEN CLAIM INDIENEN ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE

Garantieclaims moeten rechtstreeks worden ingediend bij PopSockets. Het product dient op traceerbare wijze aan PopSockets, 10 Newtonweg 5928PN Venlo, Netherlands samen met de oorspronkelijke aankoopbon en uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres te worden geretourneerd. Als PopSockets een defect constateert dat onder de garantie valt, zal PopSockets naar eigen goeddunken het defect repareren, een vervangend product leveren of restitutie van de aankoopprijs bieden binnen 30 dagen. PopSockets is niet aansprakelijk voor producten die tijdens het vervoer naar PopSockets zijn beschadigd of zoekgeraakt. De klant betaalt de verzendkosten voor de retourzending naar PopSockets en is ook verantwoordelijk voor de douanekosten, inclusief, maar niet beperkt tot, belastingen, heffingen en bemiddelingskosten. PopSockets betaalt verzendkosten voor de retourzending van het vervangende of gerepareerde product.

 

ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VOOR DEZE BEPERKTE GARANTIE 

Uw enige en exclusieve rechtsmiddelen voor een claim die onder deze beperkte garantie valt. PopSockets behoudt zich het recht voor een vervangend product te sturen van dezelfde of vergelijkbare stijl, of een vervangend product dat mogelijk niet van hetzelfde type is (afhankelijk van beschikbaarheid). Vervangende producten worden alleen geleverd op ruilbasis. Vervangende producten vallen onder deze beperkte garantie gedurende de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode van het product (naast eventuele andere wettelijke rechten die u hebt).

 

UITSLUITING VAN BEPERKTE GARANTIE: VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN BIEDT POPSOCKETS GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN ZIJN ALLE IMPLICIETE GARANTIES – MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL – BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE.  In sommige staten zijn beperkingen op de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, waardoor bovenstaande beperking mogelijk niet voor u geldt.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN POPSOCKETS, DIENS WERKNEMERS, AGENTEN EN LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF DERDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, BIJZONDERE OF BIJKOMENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE AAN APPARATUUR DIE WORDT GEBRUIKT IN COMBINATIE MET HET PRODUCT. INDIEN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID WETTELIJK IS VERBODEN, OF NIET VIGEREND IS, BLIJFT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN POPSOCKETS EN DIENS LEVERANCIERS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, EN ONGEACHT SCHADE DIE U OM WELKE REDEN DAN OOK HEBT GELEDEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID)).  In sommige staten is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet geldt voor u.